11 may 2016

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 4 DE JUNY

Amb la present et convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA  que se celebrarà al maset de la Filà el pròxim dissabte 4 de juny de 2016, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona convocatòria, amb el següent
ORDRE DEL DIA:
         1r  Regulació dels convidats a la Filà.
         2n Propostes per a la domiciliació bancària de la festa.
         3r  Proposta de canvi de les Nits del Ciri per part de la Junta de Festes.
4t  Proposta de canvi de l’acte de l’Homenatge a festers amb més de 50 anys en actiu. 

         LA PRESIDENTA
Bocairent, 5 de maig de 2016

*Adjuntem la proposta de Regulació dels convidats a la Filà, per part de la Junta Directiva. Els socis de la Filà podran aportar qualsevol esmena o proposta alternativa que consideren convenient, respecte a aquest tema i que serà estudiada per la Junta Directiva.  El termini per fer arribar les esmenes o propostes, bé per correu eletrónic (suavos@suavos.com) o bé per escrit a la bústia de la Filà, serà el 22 de maig.  


Sirva la presente para convocarte a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en el maset de la Filà el próximo sábado 4 de junio de 2016, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA
         1º Regulación de los invitados a la Filà.
2º Propuestas para la domiciliación bancária de la fiesta.
3º Propuesta de cambio de les “Nits del Ciri” por parte de la Junta de Fiestas.
4º Propuesta de cambio del acto del Homenaje a festeros con más de 50 años en activo.
        
         LA PRESIDENTA
Bocairent, 5 de mayo de 2016


*Adjuntamos la propuesta de Regulación de los invitados a la Filà, por parte de la Junta Directiva. Los socios de la Filà podrán aportar cualquier enmienda o propuesta alternativa que consideren conveniente, respecto a este tema y que será estudiada por la Junta Directiva. El plazo para hacer llegar las enmiendas o propuestas, bien por correo eletrónico (suavos@suavos.com) o bien  por escrito en el buzón de la Filà, será el 22 de mayo. 


REGULACIÓ DELS CONVIDATS. FILÀ TERÇ DE SUAVOS
Propostes de la Junta Directiva per poder regular el tema dels convidats de manera que això no supose molèsties als suavos per poder gaudir en condicions de les instal·lacions i serveis del maset i tampoc supose un greuge econòmic a la Filà.
Es presenten davant l’Assemblea per decidir entre tots allò més convenient i tenir clares les directrius d'actuació de tots els Suavos al respecte.
·         CAPITANS
-          En la basseta del dia de Sant Blai i la de després del Canvi de Bandes, el Capità podrà convidar a un màxim de 18-20 convidats (els que capien a la seua part de la taula).
-          Per a les altres bassetes, les condicions per a dur convidats seran les mateixes que per a la resta dels Suavos. S’abonarà un preu per cada convidat que serà l’estipulat d’acord amb allò pactat previament amb el sergent de maset.
-          Per als sopars amb desfilada, excepte els dissabtes de Gener i la Nit de Caixes, el Capità podrà dur convidats, sempre i quan, capien a la seua part de la taula comptant també als seus acompanyants suavos habituals.
-          La Nit de Caixes el Capità podrà dur convidats a desfilar, els quals s’incoporaran al Pont en la seva esquadra. Per motius d'organització de la desfilada, haurà d'informar a la Junta Directiva del nombre de persones que s'uniran a la desfilada amb ell i que no siguen suavos.
·         JUNTA DIRECTIVA
-          En determinades ocasions i per raons d'agraïment i/o protocol, la Junta Directiva podrà convidar a persones o institucions que hagen col·laborat amb la Filà segons considere.
·         RESTA DE SOCIS:
-          En les Bassetes el preu per convidat, serà el preu acordat i vigent per a l’any amb el Sergent de maset. La Junta informarà a l'Assemblea de qualsevol canvi al respecte o al tauler d'anuncis del maset.  
-          Els dies de la Publicació i l’Eixabegó no es podrà dur cap convidat a dinar al maset.
-          Per als dies de la desfilada el preu per convidat “a sopar” o “a sopar i desfilar” serà de 20 € més el corresponent ticket del sopar, quedant exclosos la Nit de Caixes i les desfilades dels dissabtes de gener, que per motius de capacitat de les instal·lacions no podran haver convidats.
-          S’estableix un límit de 15 convidats en total per a tota la Filà, sempre que l’aforament del maset ho permeta.
PROCEDIMENT:
  1. El suavo o suava que vulga portar convidats a qualsevol desfilada o Basseta, haura d'informar a qualsevol membre de la Junta Directiva amb la major antelació possible.
2.    Amb antelació a l'esdeveniment s’haurà de fer efectiu el pagament de les despeses corresponents. Aquest pagament s'efectuarà al tresorer o vice-tresorer o en el seu defecte a qualsevol membre de la Junta Directiva, lliurant-se-li un ticket que acredite el pagament.REGULACIÓN DE LOS INVITADOS. FILÀ TERÇ DE SUAVOS

Propuestas de la Junta Directiva para regular el tema de los invitados de modo que eso no suponga molestias a los Suavos para poder disfrutar en condiciones de las instalaciones y servicios del maset y tampoco suponga un perjuicio económico a la Filà.
Son presentadas en Asamblea para decidir entre todos lo más conveniente y tener claras las directrices de actuación de todos los Suavos al respeto.
·         CAPITANES
-          En la ”basseta” del día de San Blas y la de después del Cambio de Bandas, el Capitán podrá invitar a     un máximo de 18-20 invitados (los que quepan a su parte de la mesa) .
-          Para el resto de “bassetes”, las condiciones para traer invitados serán las mismas que para el resto de los Suavos. Se abonará un precio por cada invitado, que será el estipulado de acuerdo con aquello pactado previamente con el sargento de maset.
-          Para las cenas con desfile, excepto los sábados de Enero y la “Nit de Caixes”, el Capitán podrá traer invitados, siempre y cuando, quepan en su parte de la mesa contando también a sus acompañantes suavos habituales.
-          La “Nit de Caixes” el Capitán podrá traer invitados a desfilar, los cuales se incorporarán al Puente en su escuadra. Por motivos de organización del desfile, se tendrá que informar a la Junta Directiva del número de personas que se unirán al  desfile con él y que no sean suavos.
·         JUNTA DIRECTIVA
-          En determinadas ocasiones y por razones de agradecimiento y/o protocolo, la Junta Directiva podrá invitar a personas o instituciones que hayan colaborado con la Filà según considere.
·         RESTO DE SOCIOS:
-          En “les bassetes” el precio por invitado, será el precio vigente para el año y acordado con el Sargento de maset. La Junta informará en la Asamblea de cualquier cambio al respeto o al tablón de anuncios del maset.
-          Los días de la Publicació” y” l’Eixabegó” no se podrá llevar ningún invitado a comer al maset.
-          Para los días de desfile el precio por invitado "a cenar" o "a cenar y desfilar" será de 20 EUR más el correspondiente ticket de la cena, quedando excluidos la “Nit de Caixes” y los desfiles de los sábados de enero, que por motivos de capacidad de las instalaciones no podrán haber invitados.
-          Se establece un límite de 15 invitados en total para toda la Filà, siempre que el aforo del maset lo permita.


PROCEDIMIENTO:
1.    El suavo o suava que quiera traer invitados a cualquier desfile o “basseta”, tendrá que informar a    cualquier miembro de la Junta Directiva con la mayor antelación posible.
2.    Con antelación al acontecimiento, se hará efectivo el pago de los gastos correspondientes. Este pago se efectuará al tesorero o vicetesorero o en su defecto a cualquier miembro de la Junta Directiva, entregándosele un ticket que acredito el pago.10 dic 2015

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA DE NADAL 
Amb la present et convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de Nadal que se celebrarà al maset de la Filà el pròxim diumenge 27 de desembre de 2015, a les 12 hores en primera convocatòria i a les 12.30 hores en segona convocatòria, amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1r  Lectura i aprovació, si es procedent, de l’acta de la sessió anterior.
2n  Preparació i organització de les Festes de 2016.
3r  Desfilada del mes de gener de 2016.
4t  Informe dels vocals en la Junta de Festes. 
5é  Informe de la Presidenta.
6é  Torn obert de paraules.

LA PRESIDENTA
Bocairent, 1 de desembre de 2015


Sirva la presente para convocarte a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Navidad que tendrá lugar en el maset de la Filà el próximo domingo 27 de diciembre de 2015, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º  Lectura y aprobación , si procede, del acta de las sesión anterior.
2º  Preparación y organización de las fiestas de 2016.
3º  Desfile del mes de enero de 2016.
4º  Informe de los vocales en la Junta de Fiestas.
5º  Informe de la Presidenta.
6º  Turno abierto de palabras.
 
LA PRESIDENTA
Bocairent, 1 de diciembre  de 2015

 

20 oct 2015

FIRETA COMERÇ

 El darrer diumenge 18 d'octubre, dins de les activitats programades en la X Fira de Comerç Bocairent, es va celebrar una Desfilada infantil de Moros i Cristians, en la qual van participar dos xiquets de cada filà.
Adjuntem fotografies de l'esdeveniment i aprofitem per donar l'enhorabona a tots els xiquets participants.


CONVOCATORIA ASSEMBLEA DE FESTA AVANT

Amb la present et convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de Festa Avant que se celebrarà al maset de la Filà el pròxim diumenge 1 de novembre de 2015, a les 12 hores en primera convocatòria i a les 12.30 hores en segona convocatòria, amb el següent                         ORDRE DEL DIA:
1r  Lectura i aprovació, si es procedent, de les actes de les sessions anteriors.
2n  Presentació de la nova Junta Directiva de la Filà.
3r  Festa Avant.
4t  Preparació i organització de les festes 2016.
5é  Informe dels vocals en la Junta de Festes. 
6é  Altes de l’Assemblea de Tots Sants.
7é  Informe de la Presidenta.
8é  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’ Impost sobre Societats.
      Repercussions en les Associacions.
9é  Torn obert de paraules.

LA PRESIDENTA
Bocairent, 1 d’octubre de 2015


Sirva la presente para convocarte a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Festa Avant que tendrá lugar en el maset de la Filà el próximo domingo 1 de noviembre de 2015, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º  Lectura y aprobación , si procede,de las actas de las sesiones anteriores.
2º  Presentación de la nueva Junta  Directiva de la Filà.
3º  Festa Avant.
4º  Preparación y organización de las fiestas de 2016.
5º  Informe de los vocales en la Junta de Fiestas.
6º  Altas de la asamblea de Todos los Santos.
7º  Informe de la Presidenta.
8º  Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
      Repercusiones en las Asociaciones.
9º  Turno abierto de palabras.


LA PRESIDENTA
Bocairent, 1 d’octubre de 2015

28 jul 2015

RENOVACIÓ COIXINETSLa Junta ha decidit renovar els coixinets de portar el Pas de Setmana Santa degut al mal estat en que es trobaven. Se n’han fet uns totalment nous i han quedat impecables.

Volem donar les gràcies a les persones que han contribuït de forma totalment desinteressada i sense cap cost per a la Filà en la realització d’aquesta feina, fent-los un reconeixement. Aquestes persones han segut:
-                  - Paco Blasco i sa mare, Fina Vañó.
-                   - Amparo Ferre.
-                     -Xelo Belda, la nostra Capitana.

Moltes gràcies a tots ells per ajudar-nos a fer Filà!!
29 jun 2015El proper dissabte 25 de juliol de 2015,a les 20 hores, se celebrarà en l'esglèsia parroquial una missa en sufragi d' Ambrosio Beneyto Vaño.

El nostre condol als seus familiars.
Descanse en pau